ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಪುತ್ತೂರು ಘಟಕದವರು 02 – 10 – 2022 ರಂದು ಕುಂಬ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದರು.

Puttur ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ GVV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *