ಗ್ರಾಮೇsಸ್ತಿ ಭಾರತಸ್ಯಾತ್ಮಾ

ಗ್ರಾಮೇsಸ್ತಿ ಭಾರತಸ್ಯಾತ್ಮಾ
ಬಹುತ್ವಂಚ ಮನುಷ್ಯತಾ
ಸರ್ವಥಾ ಘೋಷಿತಮ್ಯೇನ
ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಮಹಾತ್ಮನೇ ||
ಮಾತೃಭಾಷಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಾ
ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾನ್ವಿತಾ
ಶಿಕ್ಷೋಕ್ತಾ ಕೃಷಿಸಂಭೂತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಮಹಾತ್ಮನೇ ||
ಸೇವಾಶಾಂತಿ ಶ್ರಮಸ್ಥೈರ್ಯಮ್
ತ್ಯಾಗಸತ್ಯ ತಪೋರತ:
ತಾರತಮ್ಯ ನಿಹಂತಾಸ
ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಮಹಾತ್ಮನೇ ||
ಗಾಂಧೀ ಮೋಹನದಾಸೇತಿ
ಸಂಜಾತ: ಪೋರಬಂದರೇ
ನ್ಯಾಯವಾದೀ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ:
ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಮಹಾತ್ಮನೇ ||
ಏಕತಾ ವಸ್ತ್ರಸಾರಲ್ಯಮ್
ಸ್ವಾಧಿಕಾರ: ಸಹಿಷ್ಣುತಾ
ಮಾರ್ಗೇಷುಚ ಗತಂಯೇನ
ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಮಹಾತ್ಮನೇ   ||
– ವೇದಾ ಅಠವಳೆ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ.

Alvas College ನಲ್ಲಿ – ಗಾಂಧಿ-ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *