ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂವಾದ. ಪ್ರಬುದ್ಧ ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ.

Alvas College, Moodbidri.

14-08-2022 – ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ

ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿನ ಸಂವಾದ.